Regulamin i Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art.8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

§2

Regulamin określa zakres oraz rodzaj usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach serwisu www.pomocpsychologicznaonline.pl oraz zasady zawierania oraz rozwiązywania umów w ramach świadczenia usług na odległość, jak również tryb postępowania w zakresie reklamacji.

§3

W ramach serwisu z usług psychologicznych mogą korzystać osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych. W innych przypadkach niezbędną jest pisemna zgoda prawnego opiekuna oraz wstępna konsultacja psychologiczna telefoniczna lub wideo z opiekunem prawnym.

§4

Niniejszy Regulamin jest wzorcem umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą zwanym dalej Klientem. Zamówienie usługi i dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług psychologicznych.

2. Definicje pojęć zawartych w regulaminie

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadający ustawową zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu.

 • Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem domeny internetowej www.pomocpsychologicznaonline.pl do której serwis dysponuje stosownym prawem.

 • Umowa – umowa o świadczenie usług psychologicznych za pośrednictwem drogi elektronicznej.

 • Usługa – wszelkie usługi świadczone w ramach serwisu przez Usługodawcę, nie będąca usługą psychologiczną.

 • Usługodawca – podmiot świadczący usługi psychologiczne i inne usługi w ramach serwisu nie będące usługą psychologiczną zgodnie z obowiązującym prawem, tj. dr Wiesława Pacholec Gabinet Psychoterapii Doradztwo Życiowe, NIP 867-122-96-10, Regon 180037650.

 • Administrator danych osobowych klienta – Usługodawca tj. dr Wiesława Pacholec Gabinet Psychoterapii Doradztwo Życiowe, NIP 867-122-96-10, Regon 180037650.

3. Usługi świadczone przez serwis

§5

 1. Usługi świadczone przez serwis www.pomocpsychologicznaonline.pl są nieodpłatne i odpłatne.

 1. Usługi nieodpłatne świadczone przez serwis, to uzyskane przez Klienta informacje dotyczące zakresu świadczonych usług, odpłatności za usługi, dostępnych form komunikacji Klienta z Usługodawcą, charakterystyki zdalnie świadczonych usług psychologicznych – specyfika, korzyści, ograniczenia, bezpieczeństwo i poufność oraz inne informacje dotyczące działalności serwisu.

 1. Usługodawca w ramach serwisu www.pomocpsychologicznaonline.pl świadczy następujące formy odpłatnych usług psychologicznych:

  1. Konsultacje (psychoterapia i wideokonsultacja) w formie wideokonferencji – rozmowa wideo w czasie rzeczywistym Klienta z Usługodawcą trwająca 50 minut, odbywająca się za pośrednictwem Skype, w celu leczenia problemów i zaburzeń zgłaszanych przez Klienta.

  2. Telefoniczna konsultacja psychologiczna – telefoniczna rozmowa Klienta z Usługodawcą, trwająca 50 minut. Klient w umówionym terminie dzwoni do Usługodawcy w celu odbycia konsultacji telefonicznej.

  3. Konsultacja psychologiczna w formie czatu tekstowego – rozmowa tekstowa w czasie rzeczywistym Klienta z Usługodawcą, trwająca 50 minut i odbywająca się za pomocą komunikatora Skypa.

  4. Konsultacje psychologiczne e-mail – kontakt Klienta z Usługodawcą z wykorzystaniem poczty elektronicznej e-mail. Przebieg konsultacji polega na wysłaniu do Usługodawcy pytania (do 1000 znaków). Odpowiedź Usługodawcy zawiera się w 2000 znaków. Klient zamawiając i regulując honorarium za tę formę usługi jednocześnie wyraża zgodę na realizację świadczenia zamówionej usługi bezpośrednio po otrzymaniu przez Usługodawcę ustalonej kwoty.

 1. Realizacja odpłatnych usług uzależniona jest od uiszczenia ustalonego honorarium, zgodnego z aktualnym cennikiem usług zamieszczonym na stronie serwisu www.pomocpsychologicznaonline.pl

 1. Rozpoczęcie korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu www.pomocpsychologicznaonline.pl obejmuje:

  1. wejście na stronę serwisu, poprzez wpisanie w przeglądarkę internetową adresu www.pomocpsychologicznaonline.pl,

  2. zapoznanie się z Regulaminem oraz informacjami na temat bezpieczeństwa, prywatności, a także ograniczeń pomocy online, zamieszczonych w zakładce „Psychoterapia online”,

  3. skontaktowaniu się z Usługodawcą w celu ustalenia rodzaju świadczonej pomocy oraz ustalenia terminu,

  4. dokonaniu płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem,

  5. wypełnienie formularza kontaktowego,

  6. zaznaczeniu oświadczenia o akceptacji regulaminu.

 1. Konsultacje psychologiczne oraz sesje psychoterapeutyczne trwają 50 minut (nie będą wydłużane ani skracane), w czasie zarezerwowanym przez Klienta.

 2. Konsultacje psychologiczne e-mail odbywają się od poniedziałku do soboty. Usługodawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi w ciągu 48 godzin. Wysłanie zapytania w formie e-mail przez Klienta jest prawnie wiążące i nie może być wycofane przez Klienta.

 3. Jakiekolwiek informacje oraz publikacje zamieszczone na stronie mają charakter informacyjny i nie należy ich rozumieć jako:

  1. udzielania świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r., Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz badania klienta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152), stawiania diagnozy,

  2. zaleceń dotyczących stosowania produktów leczniczych,

  3. braku konieczności podejmowania leczenia.

 1. Usługodawca oceniając stan psychiczny Klienta może wskazać na konieczność odbycia konsultacji z lekarzem psychiatrą oraz odmówić udzielania konsultacji online jeżeli oceni, iż jest ona niewystarczająca w odniesieniu do stanu Klienta i zgłaszanego problemu.

 1. Serwis www.pomocpsychologicznaonline.pl nie prowadzi usług z zakresu interwencji kryzysowej, w sytuacjach zagrażających utracie zdrowia lub życia Klienta, takich jak myśli i tendencje samobójcze, aktywna przemoc, faza ostrej choroby psychicznej. Osobom tym zaleca się jak najszybsze skontaktowanie się z najbliższą placówką medyczną lub zadzwonienie pod numer ratunkowy 112.

 1. Usługodawca może zaprzestać świadczenia usług w odniesieniu do Klienta wykazującego agresję werbalną (słowną lub pisaną), bez zwracania dokonanych przez Klienta płatności.

4. Zawieranie umów

§6

Do zawarcia umowy z Usługodawcą w zakresie świadczenia usług psychologicznych przez serwis dochodzi w momencie zamówienia usługi oraz dokonania płatności.

§7

Zawierając umowę o świadczenia usług psychologicznych Klient jednocześnie wyraża zgodę na świadczenie wybranych usług oraz potwierdza świadomość korzyści i ograniczeń wynikających z psychoterapii online.

§ 8

Zarezerwowanie przez Klienta wizyty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez serwis www.pomocpsychologicznaonline.pl w ramach świadczenia usług serwisu.

§ 9

Zawarcie umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje się z chwilą wybrania i opłacenia usług przez Klienta. Zawarcie umowy jest każdorazowo potwierdzane wiadomością email lub wiadomością sms, wysyłaną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub numer komórkowy telefonu podane przez Klienta podczas rejestracji usługi w formularzu kontaktowym.

§ 10

W przypadku konieczności przełożenia ustalonej wizyty, należy powiadomić Usługodawcę za pomocą wiadomości sms, jednak nie później niż na 48 godzin przed zaplanowaną wizytą. Po tym czasie nie ma możliwości odwołania wizyty i zwrotu uiszczonej płatności.

§ 11

W przypadku odwołania wizyty przez Usługodawcę z przyczyn losowych, Usługodawca zobowiązany jest do ustalenia z Klientem wizyty w najbliższym dogodnym dla Klienta terminie lub zwrotu uiszczonej opłaty, bądź za porozumieniem z Klientem przeniesienie jej na poczet kolejnej wizyty.

5. Określenie zasad kontaktu Klienta z Usługodawcą

§ 12

W przypadku konsultacji wideo lub czat tekstowy, Usługodawca kontaktuje się z Klientem o ustalonej godzinie pod wskazanym przez Klienta w formularzu kontaktowym ID na ustalonym przez Klienta komunikatorze. W razie braku zalogowania się Klienta w ciągu 15 minut od ustalonej godziny wizyty, Usługodawca ma prawo anulować wizytę – Klientowi nie przysługuje wówczas zwrot uiszczonej należności.

§ 13

W przypadku konsultacji telefonicznej, Klient dzwoni do Usługodawcy pod numer wskazany na stronie serwisu www.pomocpsychologicznaonline.pl w zakładce „Kontakty”. Jeżeli Klient nie zadzwoni w ciągu 15 minut od ustalonej godziny konsultacji, Usługodawca ma prawo anulować wizytę –Klientowi nie przysługuje wówczas zwrot uiszczonej należności.

§ 14

Jeżeli Klient przewiduje ze swej strony opóźnienie wizyty, powinien powiadomić Usługodawcę mailowo lub za pomocą sms. W wymienionym przypadku Usługodawca będzie oczekiwał na połączenie z Klientem.

§ 15

W przypadku spóźnienia o którym mowa w § 12 i §13 świadczone przez Usługodawcę usługi psychologiczne nie będą przedłużane.

§ 16

Przełożenie terminu wizyty jest możliwe, jednak nie później niż przed upływem 48 godzin od zaplanowanej wizyty. Po upływie tego czasu nie istnieje możliwość przełożenia wizyty, a uiszczona opłata nie będzie zwracana.

§ 17

W przypadku nie odbycia się wizyty z przyczyn leżących po stronie Klienta, nie przysługuje mu zwrot uiszczonej opłaty za zamówioną wizytę.

§ 18

W przypadku odwołania wizyty przez Usługodawcę z przyczyn losowych, Usługodawca zobowiązany jest do ustalenia z Klientem wizyty w najbliższym dogodnym dla Klienta terminie lub zwrotu uiszczonej opłaty, bądź za porozumieniem z Klientem przeniesienie jej na poczet kolejnej wizyty.

6. Określenie zasad płatności za usługi

§ 19

Usługi psychologiczne świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu www.pomocpsychologicznaonline.pl są odpłatne zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie serwisu.

§ 20

Usługodawca oferuje Klientowi możliwość opłacania usług za pośrednictwem serwisu Przelewy24 zgodnie z aktualnym cennikiem podanym na stronie serwisu.

§ 21

Istnieje możliwość dokonania płatności poprzez inne formy – płatność przelewem, jednak po uprzednim skontaktowaniu się z Usługodawcą pod numerem podanym w zakładce Kontakty.

§ 22

Klient po zamówieniu usługi psychologicznej, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem zawartym na stronie serwisu.

§ 23

Za uiszczenie płatności uznaje się moment potwierdzenia wpłaty przez serwis Przelewy 24 lub jeśli ustalono z Usługodawcą inną formę płatności – zgoda na płatność przelewem – zaksięgowanie płatności na koncie Usługodawcy.

§ 24

Opłata za wybraną usługę psychologiczną powinna być wykonana niezwłocznie po ustaleniu wyboru formy usługi. Bez dokonania wpłaty rezerwacja zostaje anulowana w ciągu 24 godzin od ustalenia wizyty.

§ 25

Na wniosek Klienta, Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia faktury za wybrane usługi psychologiczne w terminie 7 dni od wykonania usługi, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych do wystawienia faktury na adres email Usługodawcy, wskazany w zakładce serwisu „Kontakty”.

§ 26

W przypadku świadczenia usług psychologicznych długoterminowo, Usługodawca zobowiązuje się do utrzymania stałej ceny przez okres 1 roku.

7. Obowiązki i prawa Usługodawcy i Klienta

§ 27

W ramach świadczenia usług serwisu www.pomocpsychologicznaonline.pl Usługodawca zobowiązany jest w szczególności do:

 1. Świadczenia usług w ramach zawartej z Klientem umowy, zgodnie z jej treścią i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. Dochowania tajemnicy w odniesieniu do informacji uzyskiwanych od Klienta, chyba , że przepisy prawa stanowią inaczej w omawianej kwestii.

 3. Chronienia danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).

 4. Ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie umowy wynikające z jego zaniechań. W przypadku zaniechań lub działań Klienta na rzecz utrudnienia wykonania umowy, lub w przypadku przyczyn od Usługodawcy niezależnych Usługodawca nie ponosi w tym względzie odpowiedzialności.

 5. Powiadomienia Klienta i uzyskaniu zgody w formie pisemnej od Klienta na nagrywanie konsultacji wideo, telefonicznych czy zapisywania tekstowych (czat tekstowy) jeśli takich czynności wymagałoby świadczenie usług psychologicznych w ramach umowy zawartej z klientem.

§28

W ramach świadczenia usług serwisu www.pomocpsychologicznaonline.pl Usługodawca ma prawo w szczególności do:

 1. Zaniechania świadczenia usług psychologicznych w ramach umowy z Klientem w przypadku nieuiszczenia przez Klienta honorarium zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

 2. Zaniechania świadczenia usług psychologicznych w ramach umowy z Klientem w przypadku obraźliwych lub naruszających prawo zachowań i komunikatów ze strony Klienta.

 3. Czasowego zawieszenia działalności serwisu w przypadku prac związanych z awarią lub obsługą techniczną serwisu.

 4. Zmian w zapisach Regulaminu serwisu z zastrzeżeniem, że zmiany te będą obowiązywały tak Usługodawcę jak Klienta po 14 dniach od ich wprowadzenia.

 5. Odstąpienia od umowy z Klientem zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

§ 29

W ramach usług świadczonych przez serwis www.pomocpsychologicznaonline.pl Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. Stosowania się do ustaleń zawartych w umowie pomiędzy Klientem a Usługodawcą w ramach świadczonych usług psychologicznych.

 2. Przestrzegania zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie.

 3. Nie przekazywania oraz nie przesyłania treści naruszających prawo, obraźliwych lub mogących być szkodliwymi dla Usługodawcy i/lub serwisu lub systemu komputerowego. W przypadku niezastosowania się do zapisów niniejszego punktu Regulaminu Usługodawcy będą przysługiwać roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości poniesionych kosztów.

 4. Powiadomienia i uzyskania od Usługodawcy pisemnej zgodny na nagrywanie konsultacji wideo, telefonicznych czy zapisywania tekstowych (czat tekstowy).

§ 30

W ramach świadczenia usług serwisu www.pomocpsychologicznaonline.pl Usługodawca ma prawo w szczególności do:

 1. Świadczenia na swoją rzecz usług psychologicznych zgodnie z umową zawartą z Usługodawcą, jej treścią i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. Odstąpienia od umowy zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.

 3. Złożenia reklamacji co do realizacji zawartej z Usługodawcą umowy zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.

8. Odstąpienie od umowy

§ 31

 1. Zarówno Usługodawca jak i Klient ma prawo odstąpienia od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia drugiej stronie z wykluczeniem umowy w ramach której świadczenie usług psychologicznych będzie się odbywało w formie wiadomości email. Zgodnie z § 5, pkt.3, ppkt d Klient zamawiając i regulując honorarium za tę formę usługi jednocześnie wyraża zgodę na realizację świadczenia zamówionej usługi bezpośrednio po otrzymaniu przez Usługodawcę ustalonej kwoty.

 2. Odstąpienie od umowy powinno być złożone na piśmie na adres mailowy podany przez Usługodawcę w zakładce serwisu „Kontakty”, a w przypadku Klienta w formularzu rejestracyjnym, jednak nie później niż na 48 godzin przed ustalonym terminem realizacji umowy.

 3. W przypadku nie zachowania terminu Klientowi nie przysługuje zwrot honorarium za usługę psychologiczną świadczoną w ramach serwisu.

9. Reklamacje i spory stron

§ 32

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej realizacji usług psychologicznych serwisu www.pomocpsychologicznaonline.pl w terminie 14 dni od dnia zakończenia świadczonej w ramach umowy usługi lub od dnia w którym zgodnie z zawartą umową miała być świadczona.

 2. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej z odręcznym podpisem Klienta i przesłana na adres mailowy serwisu podany w zakładce „Kontakty”.

 3. Reklamacja powinna zawierać:

  1. Dane Klienta: imię/imiona i nazwisko, adres zamieszkania lub w przypadku działalności adres siedziby oraz adres poczty elektronicznej i kontaktowy numer telefonu.

  2. Opis przyczyny reklamacji, tj. okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym świadczeniem przez Usługodawcę usługi.

  3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę to 14 dni od daty wpływu reklamacji. Po rozpatrzeniu przez Usługodawcę reklamacji, Klient otrzyma odpowiedź w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej podany w piśmie dotyczącym reklamacji.

 1. W przypadku sporu dotyczącego umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem, obie strony podejmą działania zmierzające do polubownego rozwiązania sporu.

 2. W przypadku braku porozumienia co do sporu dotyczącego zawartej umowy na podstawie niniejszego Regulaminu, obie strony mogą dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

10. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych Klienta

§ 33

 1. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta. Pozyskane od Klienta serwisu dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w niniejszym Regulaminie w celu realizacji zawartej z Usługodawcą umowy o świadczenie usług psychologicznych.

11. Postanowienia końcowe Regulaminu

§ 34

 1. Klient, zamierzający skorzystać z usług serwisu www.pomocpsychologicznaonline.pl oświadcza, że:

  1. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz w pełni akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu,

  2. zapoznał się z informacjami zamieszczonymi na stronie serwisu www.pomocpsychologicznaonline.pl dotyczącymi ograniczeń korzystania z usług psychologicznych na odległość, zawartych w § 5, pkt. 10 niniejszego Regulaminu,

  3. jest świadomy ryzyka jakie niesie za sobą publiczny charakter sieci Internet w odniesieniu do korzystania z usług psychologicznych online.

 1. Usługodawca prowadzący usługi w ramach serwisu www.pomocpsychologicznaonline.pl oświadcza, że:

  1. wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie do których Usługodawca ma prawo nie będą mieć wpływu na umowy zawarte z Klientem przed wprowadzeniem i opublikowaniem zmian w Regulaminie. Publikowanie wszelkich zmian będzie się odbywać poprzez ich umieszczenie do publicznej wiadomości na stronie serwisu www.pomocpsychologicznaonline.pl

  2. nie będzie udostępniał danych i jakichkolwiek informacji dotyczących Klienta i świadczonych mu porad osobom trzecim.

 1. W sprawach nieuregulowanych w zapisach niniejszego Regulaminu co do świadczenia usług, a szczególnie składnia oświadczeń woli, zastosowanie znajdują przepisy:

  1. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz inne przepisy prawa polskiego, w szczególności.

  2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks Cywilny (dz. U. 1964.16.93 z późn. zm.).

 1. Data 1.04.2019 roku jest datą obowiązywania aktualnej wersji niniejszego Regulaminu.

Kraków
- lokalizacja już wkrótce

+48 731 310 834
Umów wizytę dzwoniąc pod podany numer telefonu.
pacholecwieslawa9@gmail.com
pacholecwieslawa9