Regulamin

Regulamin strony „Pomoc psychologiczna online”

Postanowienia ogólne

§1
Właścicielem i administratorem serwisu internetowego „Pomoc psychologiczna online” jest Joanna Wrześniowska ACT, ul. A. Krzywoń 6/23 01-391 Warszawa, NIP: 522-213-16-56, dyplomowany psycholog, dyplom SWPS nr  11806.

§2
Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres pomocy świadczonej drogą elektroniczną przez Psychologa, warunki ich świadczenia oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§3
Definicje terminów używanych w niniejszym Regulaminie:

a) Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w ramach serwisu Pomoc psychologiczna online
b) strona Pomoc psychologiczna online – witryna internetowa umieszczona w Internecie pod adresem: www.pomocpsychologicznaonline.pl
c) Psycholog – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).
d) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).
e) Świadczenie pomocy drogą elektroniczną – udzielenie pomocy psychologicznej w formie porady bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).
f) PayPal – serwis obsługujący płatności online

§4
Wyrażenie przez Klienta zgody na przestrzeganie regulaminu przy wysyłaniu zapytania pocztą elektroniczną jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

Rodzaje usług i warunki ich świadczenia

§5
W ramach serwisu Pomoc psychologiczna online dostępna jest pomoc psychologiczna świadczona drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail.

§6
Pomoc świadczona jest przez Psychologa na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).

§7
Pomoc psychologiczna jest płatna, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w serwisie Pomoc psychologiczna online. Pomoc ta świadczona jest na podstawie zapytania zadanego przez Klienta i uiszczenia przez niego opłaty.

§8
Psycholog może odmówić  odpowiedzi na wiadomość jeśli  jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza jego interesy. W takim wypadku opłata zwracana jest Klientowi.

§9
Pomoc psychologiczna w formie Wiadomości polega na udzieleniu przez Psychologa porady w ramach odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Klienta. Korespondencja pomiędzy Klientem a Psychologiem odbywa się za pośrednictwem formularza wbudowanego w stronę WWW i za pomocą poczty e-mail.

§10
Celem zamówienia pomocy psychologicznej w formie Wiadomości Klient powinien:
a) napisać wiadomość za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www,
b) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§11
Sporządzona przez Klienta wiadomość wysyłana jest do Psychologa po dokonaniu przez Klienta płatności i uzyskaniu przez Psychologa potwierdzenia wpłaty. Od tej chwili biegnie termin na udzielenie przez Psychologa odpowiedzi.

§12
Informacja o zaksięgowaniu płatności jest przekazywana Klientowi poprzez wiadomość e-mail.

§13
Psycholog ma trzy dni na udzielenie odpowiedzi od momentu, w którym Klient otrzymał wiadomość potwierdzającą wpłynięcie opłaty i odebranie wiadomości.

§14
Do korzystania z pomocy psychologicznej świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu niezbędne jest posiadanie przez Zamawiającego dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji, tj. komputera klasy PC z systemem operacyjnym MS Windows 95 lub nowszym, podłączonego do Internetu i korzystającego z przeglądarki internetowej.

Wynagrodzenie i sposób płatności

§15
Koszt usługi psychologicznej jest podany na stronie głównej strony „Pomoc psychologiczna online”.

§16
Wynagrodzenie za usługi psychologiczne jest uiszczane za pomocą serwisu PayPal.

§17
Bez uiszczenia opłaty nie ma możliwości wysłania wiadomości do Psychologa, a co za tym idzie nie istnieje możliwość realizacji usługi.

§18
Dokonanie płatności następuje w momencie uznania rachunku PayPal Psychologa.

§19
Psycholog wystawia paragon fiskalny, na życzenie Klienta wysyła jego zdjęcie na adres e-mail. Klient chcący otrzymać rachunek obowiązany jest podać dane niezbędne do jego wystawienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania. Chęć otrzymania rachunku powinna być złożona najpóźniej w dniu wysłania wiadomości e-mail. Rachunek zostanie wysłany Klientowi nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia zapotrzebowania. Nie ma możliwości wystawienia faktury VAT.

Ochrona danych osobowych

§20
Klient, który wysyła wiadomość, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Psychologa przekazanych przez siebie danych osobowych na warunkach określonych w Polityce prywatności.

Odpowiedzialność

§21
1. Psycholog nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:
a) awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;
b) podania błędnych informacji przez Klienta, lub innych przyczyn niezależnych od Psychologa.
2. Psycholog ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu Pomoc psychologiczna online w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.

§22
Klient i Psycholog nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

§23
Zakazane jest dostarczanie przez Klienta danych o bezprawnym charakterze lub mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku dostarczenia takich danych Psycholog może uniemożliwić do nich dostęp, o czym powiadomi Klienta. Ponadto Psychologowi będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości. Psycholog nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnym charakterze.

§24
Psycholog ma prawo wstrzymania przyjmowania wiadomości po zamieszczeniu odpowiedniej informacji w serwisie Pomoc psychologiczna online. Wiadomości, które zostały wysłane i opłacone przed zamieszczeniem informacji o wstrzymaniu ich przyjmowania zostaną zrealizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§25
Odpowiedzialność Psychologa ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Psychologa ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia zapłaconego mu przez Klienta.

Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów

§26
W związku z faktem, że udzielana jest pomoc psychologiczna, a nie jest to sprzedaż usługi czy produktu, Klientowi nie przysługuje prawo do składania reklamacji.

§27
Psycholog zobowiązany jest do udzielenia pomocy psychologicznej zgodnej z najnowszą wiedzą psychologiczną i dopasowanej do indywidualnego Klienta. W trosce o dobrostan Klienta, Psycholog może zalecić udanie się do konkretnych palcówek lub specjalistów. Wiadomość zawierająca tego rodzaju zalecenia jest także uznawana za pomoc psychologiczną.

§28
W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Klient i Psycholog podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.

§29
W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Psychologa.

§30
Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

Postanowienia końcowe

§31
Psycholog zastrzega sobie prawo do umieszczania w serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Psycholog nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych w serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§32
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.

§33
Psycholog informuje, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług może wiązać się z ryzykiem.

§34
Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie serwisu Pomoc psychologiczna online i jego akceptacja jest niezbędna do podjęcia działań przez Psychologa.

§35
Psycholog ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie serwisu Pomoc psychologiczna online.

§36
Psycholog nie będzie udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta, w szczególności treści porad, osobom trzecim. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.